Katalog Highland 2018

68 BƌeitďaŶdǀeƌďiŶdeƌplatte Rosfƌeie Edelstahlplate füƌ die opiŵale VeƌďiŶduŶg zǁeieƌ BƌeitďäŶdeƌ. )usätzliĐh ŵoŶieƌďaƌ als EŶd- uŶd AŶsĐhlussǀeƌďiŶduŶg ŵit deŵ BƌeitďaŶd- EĐkisolatoƌ TuƌďoLiŶe. ϮϬϭϬϳϰϱ BƌeitďaŶdǀeƌďiŶdeƌplate ϮϬ-ϰϬŵŵ q =5 9,49 € ϭϭ,Ϯϵ € BƌeitďaŶdǀeƌďiŶdeƌ EasLJϮuse Edžtƌeŵ eiŶfaĐh zu haŶdhaďeŶdeƌ VeƌďiŶdeƌ füƌ BƌeitďäŶdeƌ. 2028962 Breitbandverbinder 40mm q =5 9,15 € 10,89 € HighlaŶd SeilǀeƌďiŶdeƌ Rosfƌeie Edelstahlkleŵŵe füƌ die stƌoŵfühƌeŶde VeƌďiŶduŶg ǀoŶ Seil uŶd Coƌd ďis ϲŵŵ. 2019344 Seilverbinder q =1 2,09 € Ϯ,ϰϵ € HighlaŶd VeƌďiŶduŶgssĐhƌauďe f. Dƌaht/Seil FeueƌǀeƌziŶkte, geǁiŶkelte SpezialsĐhƌauďe zuƌ stƌoŵfühƌeŶdeŶ VeƌďiŶduŶg ŵehƌeƌeƌ Dƌähte odeƌ Seile ŵiteiŶaŶdeƌ. 2010869 Verbindungsschraube q =1 1,13 € 1,35 € HighlaŶd SeilǀeƌďiŶdeƌ ;eiŶfaĐhͿ VeƌziŶkteƌ VeƌďiŶdeƌ füƌ die stƌoŵfühƌeŶde VeƌďiŶduŶg ǀoŶ Seil uŶd Coƌd ďis ϴŵŵ. 2019343 Seilverbinder (einfach) q =1 1,00 € 1,19 € Highland Litzenverbinder Edelstahl VeƌďiŶdeƌ füƌ die stƌoŵfühƌeŶde VeƌďiŶduŶg ǀoŶ LitzeŶ ďis ϯŵŵ. 2060766 Litzenverbinder q =1 0,83 € 0,99 € VERBINDER Die VeƌďiŶduŶgeŶ spieleŶ eiŶe eŶtsĐheideŶde Rolle füƌ eiŶeŶ ElektƌozauŶ. Es siŶd ƌelaiǀ kleiŶe Bauteile, die aďeƌ eiŶe ǁeseŶtliĐhe Rolle füƌ die gute StƌoŵleituŶg spieleŶ. DuƌĐh )usaŵŵeŶkŶoteŶ ǀoŶ Dƌaht geht sehƌ ǀiel Stƌoŵ ǀeƌloƌeŶ, ǁoduƌĐh deƌ ElektƌozauŶ seiŶe Efekiǀität ǀeƌlieƌt. Das AŶďƌiŶgeŶ eiŶes guteŶ VeƌďiŶdeƌs ďedeutet Ŷuƌ eiŶe kleiŶe IŶǀesiioŶ, soƌgt aďeƌ füƌ eiŶeŶ laŶgfƌisig peƌfekteŶ )auŶ. Verbinder Sleeǀes VeƌďiŶdeƌ Sleeǀes QuetsĐhǀeƌďiŶdeƌ füƌ DƌahtstäƌkeŶ ǀoŶ ϭ,ϲϬ - Ϯ,ϱϬŵŵ Ideal füƌ uŶseƌeŶ Dƌaht „High TeŶsile“ soǁie „PeƌŵaŶeŶt“ )aŶge füƌ Sleeǀes VeƌďiŶdeƌ Seite ϳϭ 2390301 Sleeves Verbinder 2,5mm q =100 67,18 € 79,95 € Gƌipple VeƌďiŶdeƌ & DƌahtspaŶŶeƌ Gƌipple DƌahtǀeƌďiŶdeƌ füƌ Dƌaht ǀoŶ Ϯ - ϯ,Ϯϱŵŵ 2190120 Gripple Verbinder 2-3,25mm q =20 26,85 € 31,95 € Garantie Garantie Garantie Garantie Garantie

RkJQdWJsaXNoZXIy NzU3MTQ=